Spiritualiteit

Het christelijk geloof wordt niet alleen binnen de Orde van Saint Lazarus in wisselende historische, culturele en theologische vormen aangetroffen. Maar ook binnen de veelheid van kerkgenootschappen en de veelheid van christelijke religieuze gemeenschappen. Dit kan men opvatten als als een verrijking van de communicatie van het evangelie, leven in de gemeenschap van verschillende genootschappen in openheid voor de gemeenschap van anderen. Aan de andere kant staan alle kerkgenootschappen en christelijke gemeenschappen voor de uitdaging om een verbintenis met de drie-enige God niet onbetrouwbaar te maken vanwege secundaire, historische verschillen en fundamentele concurrentie.
 

Foto: Ambtsdragers en vertegenwoordigers van de rooms-katholieke, orthodoxe, anglicaanse, protestantse en evangelische Kerken kwamen pasen 2018 aan de Antwerpse kathedraal samen voor een oecumenische paaswens. (bron: kerknet.be)

Voor ons in de Orde van Saint Lazarus betekenen oecumene en wereldverantwoordelijkheid dat de beginselen van de christelijke ethiek in de samenleving worden gebracht als bijdrage van en aan de christelijke gemeenschap. De bijdragen omvatten bijvoorbeeld de kwesties van gelijkheid, eerlijke handel, vragen over het behoud van de schepping en het bevorderen van geweldloze conflictoplossing in deze wereld. Alle mensen zijn op dezelfde manier Gods schepselen en ieder voor zich heeft in beginsel een onschatbare waarde van hun Schepper ontvangen.

 

Christelijke oecumene en verantwoordelijkheid voor de wereld vinden tegenwoordig grotendeels plaats in contacten met partners in andere landen en continenten. De gemeenschappelijke interpretatie van de Schrift en de communicatie van verschillende theologische inzichten en kennis zijn centrale taken van het oecumenisch werk. Het neemt ook de verantwoordelijkheid op zich voor rechtvaardige levensomstandigheden in de wereldwijde oecumene. De basis voor deze contacten – ook in onze religieuze orde – is de Charta Oecumenica, die wordt opgevat als “richtlijn voor de groeiende samenwerking tussen de kerken in Europa”. De Wereldraad van Kerken is de grootste organisatie ter wereld die streeft naar eenheid in het geloof van alle christenen. De Kerk van Jezus Christus cultiveert het omgaan met andere religies en niet-christelijke geloofsgemeenschappen voor de horizon van gedeelde verantwoordelijkheid voor de wereld.

 

 

Onze Orde, de Military and Hospitaller Order of Sint Lazarus of Jerusalem, streeft ernaar deze jonge traditie te volgen. Het naast elkaar staan in de wereldwijde gemeenschap binnen de Orde verbindt daarom katholieke, protestantse (hervormde), orthodoxe en anglicaanse christenen. We willen samen in het Huis van de Heer onze appartementen intrekken en daar de diversiteit in eenheid ervaren. Het geeft ons de ruimte om te ondersteunen, te zorgen en te geven.